Reg. No- 03/27/03/16265/13

Contact US


MUSLIM TELI 53 GOTR SAMAJIK VIKAS SAMITI

eqfLye rsyh frjsiu xks= lkekftd fodkl lferh

15, chouhan market nai bagad ranipura
Indore - 452007
15] pkSgku ekdsZV ubZ ckxM+ jkhuiqjk
bUnkSj & 452007

Mohammad Haneef S/o Haji Md. Shafi Khatri

Mobile No. -
9826027002 , 9303027002
Email
prince_emb@rediffmail.com

Mohammad Fayyaz S/o Md. Shoukat Chouhan

Mobile No. -
9329539797
EmailNote - Jis kisi hazrat ko apni jankari is website mein dalwana hai ya kuch sudhar karwana hai to hamse sampark karen yaa register main ja kar parivar ke mukhiya ka ek passport size photo sahit khud hi register karen.

uksV% ftl fdlh gt+jkr dks viuh tkudkjh bl osclkbV esa Myokuk gs ;k dqN lq/kkj djokuk gS to gels laidZ djsa ;k jftLVj esa tk dj ifjokj ds eqf[k;k dk ,d ikliksVZ lkbZt+ QksVks lfgr [kqn gh jftLVj djsaA

Copyright © 2013 - Muslime Teli 53 Gotr Samajik Vikas Samiti